postit-es

feder-gl

FRC 200x90

 

 

 

Consonte ao establecido na cláusula 32.4 do Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e no artigo 10.3 da Lei 4/2006, de 30 de Xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, unha vez adxudicado o contrato para a construción do centro de investigación Cebiovet, o Órgano de Contratación procede a publicar a seguinte información.


Con carácter previo á publicación do anuncio de licitación elaboráronse o prego de cláusulas administrativas e o de prescricións técnicas, recollendo a cláusula 10 do primeiro os criterios a seguir para a adxudicación do contrato:


1º. O prezo ofertado valorase de 0 a 70 puntos, segundo a seguinte fórmula:

formula

Onde:

Vi: valoración
PL: presuposto de licitación
Oi: oferta a valorar
Omf: prezo da oferta máis favorable.


2º. Por cada semana de redución do prazo de execución outórganse 2 puntos ata un máximo de 20.
3º. Por cada 6 meses de aumento do prazo de garantía outorgase 5 puntos, ata un máximo de 10 puntos.


O 14 de maio de 2014 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Anuncio de licitación das obras de construción do Cebiovet, iniciando así o procedemento administrativo para a selección do contratista e adxudicación do contrato para a contratación da execución das obras de construción de dito Centro.

Ao devandito procedemento concorreron un total de 27 empresas. Finalizado o prazo de presentación de ofertas, a Mesa de Contratación procedeu a examinar as presentadas en tempo e forma e, segundo os criterios de valoración recollidos no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares, obtiveron a seguinte puntuación:

 cuadroPuntuacionCon estes datos, o 1 de agosto de 2014 o Órgano de Contratación resolveu adxudicar o contrato da obra de construción do Centro de Investigación á empresa Xestión Ambiental de Contratas, por un importe de 3.288.000,00 € (IVE incluído) e un prazo de execución de 68 semanas.

 

descargar Información sobre o procedemento

 

becas internado

becas TSFP

becas SAC

programa helper-es

becas apoyo

programa junior-es

200x90 Xunta Conselleria Educacion200x90 USC200x90 Concello200x90 Deputacion

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Las cookies utilizadas por el funcionamiento esencial de este sitio ya se han establecido. Para saber más sobre las cookies que utilizamos y cómo eliminarlas, consulte nuestra página sobre el uso de cookies.

  Acepto las cookies de este sitio.
Información sobre las Cookies
Directiva de la UE sobre el uso de Cookies